Download
Algemene Voorwaarden Dance 2 Beats
ALGEMENE VOORWAARDEN DANCE 2 BEATS.pdf
Adobe Acrobat document 343.1 KB

ALGEMENE  VOORWAARDEN DANCE 2 BEATS

 

Algemene Regels

·         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, overeenkomsten werkzaamheden en/of inspanningsverrichtingen van Dance 2 Beats.

·         Dance 2 Beats is een eenmanszaak en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 58036407.

·         Bezoekers (leerlingen, gasten, ouders etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op locatie van de dansschool te houden aan de regels van de beheerder/eigenaar van de betreffende locatie. De bezoekers dienen de aanwijzingen die gegeven worden door de dansschoolhouder of door de daartoe bevoegde persoon op te volgen(docent).

 

Inschrijvingen
Het lidmaatschap bestaat voor onbepaalde tijd en gaat in als het contract wordt ondertekend.

·         Elke nieuwkomer heeft recht op één gratis proefles, tenzij anders afgesproken is met de eigenaar.
Elk nieuw lid vult een inschrijvingsformulier in. Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

·         Na inschrijving verplicht je je tot betaling van het verschuldigde lesgeld.

·         Minderjarigen mogen zich zonder toestemming van ouder(s)/voogd niet inschrijven. Ouder(s)/voogd die een overeenkomst voor minderjarigen aangaan zijn te alle tijde verantwoordelijk voor de algemene voorwaarden wat betreft de inschrijving- en betalingsvoorwaarden.

·         Bij de inschrijving verstrekt Dance 2 Beats een machtiging voor het starten van een automatische incasso.

·         In de schoolvakanties wordt er niet altijd les gegeven. Het lidmaatschap loopt door met vakanties, hier is in de planning al rekening mee gehouden. Het vakantierooster wordt via de website, www.dance2beats.com, bekend gemaakt.

·         De gegevens verstrekt bij de inschrijving worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden. Het telefoonnummer wordt vermeld op de leslijst en kan gebruikt worden bij eventuele calamiteiten. Het e-mailadres kan gebruikt worden om een belangrijke mededeling door te geven.

 

Opzegging

·         Een opzegging kan te allen tijde. De opzegtermijn is 1 maand. U betaald de lessen achteraf.

·         Er vindt bij opzegging nooit restitutie op contributie plaats.

·         Inschrijving blijft geldig tot schriftelijke opzegging dmv het mailen naar t.dance2beats@gmail.com, leerlingen zonder opzegging worden ieder seizoen opnieuw ingedeeld.

 

Rooster

·         Het is niet vanzelfsprekend dat u of uw kind bij het begin van een nieuw dansseizoen op dezelfde dag tijd en les heeft. Dit in verband met doorstroming en de beschikbare ruimte.

 

Betalingen en contributie

·         Je kunt het lesgeld betalen per incasso of factuur. De betaling van het lesgeld, vindt achteraf plaats, via het automatische incasso, en wordt afgeschreven tussen de 25-31ste van de maand. Een factuur wordt rond de 25ste van elke maand per e-mail verstuurd en dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan.

·         Afwezigheid van een lid tijdens de danslessen ontheft een lid niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lesgeld en schept voor een lid niet het recht op enige vermindering van het lesgeld.

·         Het lesgeld wordt bij tussentijdse instroming naar rato berekend.

·         De kosten van het contributiegeld verschillen per lidmaatschap en kunnen worden gezien op de website op de pagina ‘Tarieven’.

·         Als er een lidmaatschap is afgenomen bestaat er een betalingsverplichting van de afnemer jegens Dance 2 Beats.

·         Indien de maandelijkse incassering door afnemer zelf wordt teruggestort, zonder uitdrukkelijke toestemming van Dance 2 Beats, heeft Dance 2 Beats het recht hierdoor extra gemaakte transactiekosten te verhalen op afnemer. De kosten zijn €2,50 per terug geboekt incasso.

·         Indien een lidmaatschap/kostenpost niet kan worden geïncasseerd stuurt Dance 2 Beats een kosteloze herinneringsmail. Wordt het lidmaatschap dan binnen 7 dagen niet betaald? Dan volgt een tweede herinnering waar €7,50 kosten aan verbonden zijn. Mocht er na de termijn van de tweede herinnering nog steeds geen betaling binnen zijn dan wordt er een aanmaning gestuurd met €15,- aan bijkomende kosten. Wanneer hier niet op wordt ingegaan zijn wij gemachtigd een incassobureau in te schakelen.

·         Dance 2 Beats heeft te alle tijde het recht, bij betalingsproblemen van de afnemer, om een extern incassobureau in te schakelen.

·         Dance 2 Beats is gemachtigd eens per jaar de contributiegelden te verhogen, in het begin van een nieuw jaar.
Communicatie over verhogen geschiedt via de mail. Bent u het niet eens met de verhoging? Dan kunt u kosteloos uw inschrijving per de wijzigingsdatum opzeggen of veranderen.
Dance 2 Beats kan indien een lid een bepaalde leeftijd heeft bereikt (volgens de abonnementsvoering) het abonnement verhogen volgens de vastgestelde abonnementskosten (zie hier de kosten 
Klik hier).

 

Kledingvoorschriften

·         Iedereen wordt geacht de juiste kleding en schoeisel aan te hebben. Geen kleding van spijkerstof.

·         Buitenschoenen en schoenen met zolen die afgeven op de vloer worden niet toegestaan in de danszalen.

·         Het dragen van sieraden en attributen zoals petjes worden niet toegestaan in de lessen. Eventueel kunnen waardevolle spullen zoals gsm’s (uit!) in bewaring worden gegeven bij de docent.

·         Kauwgum tijdens de les is vanwege veiligheidsvoorschriften niet toegestaan.

  

Danslessen

·         De groepsindeling – naar leeftijd en niveau – wordt bepaald door de leiding van Dance 2 Beats.

·         We hebben gedurende het dansjaar speciale kijklessen voor ouders en/of begeleiders. We willen graag dat onze danslessen geconcentreerd verlopen. Kijklessen worden door de docent aangekondigd mondeling of per mail.

·         Dans is heel leuk, maar vraagt ook om discipline. Als je een les verzuimt mis je een stuk techniek, routine en repetitie. Probeer daarom alle lessen aanwezig te zijn. Kan je een keer echt niet komen, dan vinden de docenten het fijn als je dit even telefonisch of per email laat weten.

  

Lidmaatschap

·         Het lidmaatschap bestaat voor onbepaalde tijd en gaat in op het moment dat het contract is ondertekend.

·         Deelname aan de danslessen, shows, wedstrijden etc. gebeurd op geheel vrijwillige basis.

·         Dance 2 Beats kan een les annuleren indien daartoe gegronde redenen (overmacht situaties) zijn, zonder dat hier inval en/of financiële consequenties aan verbonden zijn.

·         Indien er sprake is van ziekte, blessure of een andere situatie waardoor een docent van Dance 2 Beats niet in staat is de betreffende les(sen) te geven draagt Dance 2 Beats wanneer mogelijk zorg voor vervanging. De kwaliteit en professionaliteit van de vervanger staat gelijk aan de oorspronkelijke docent. Deze vervanger zal dusdanig worden geïnformeerd over de te geven lessen zodat de oorspronkelijke lessen kunnen worden voortgezet.

·         De eigenaar heeft het recht personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus, privéles of activiteit van de dansschool.

·         Concurrentie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle danslessen uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door de cursist. Tenzij schriftelijk overeengekomen, is het een cursist dan ook niet toegestaan om het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel aan te wenden of te laten wenden. Bij overtreding van het hierboven genoemde verbod, verbeurt de (voormalige) cursist aan de eigenaar van de dansschool zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare boete van € 2000,00 per overtreding en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid van de eigenaar van de dansschool om verdere schade te vorderen.

 

Voorstelling

·         Elk jaar organiseert Dance 2 Beats een voorstelling. Voor deze voorstelling kan een beroep gedaan worden op de ouders van de leerlingen.

·         Voor de dansvoorstelling geldt een kledingbijdrage tussen de €10-15,-.

 

Aansprakelijkheid

·         Dance 2 Beats is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen in en rondom het pand en tijdens activiteiten buiten de studio.

·         Dance 2 Beats stelt zich niet aansprakelijk voor blessures, ongelukken of schade (zowel lichamelijk als materieel) opgelopen tijdens, voor en na de lessen. Deelname aan de lessen en activiteiten zijn geheel voor eigen risico.

·         Eventuele blessures dienen voor de les bekend te worden gemaakt aan de docent.